آیا خرید ملک در قشم به عنوان منزل دائمی مناسب است؟